Magyar Deutch English

design: zigi.hu

Kezdőlap

Tisztelt Látogató, köszöntöm, dr. Subasicz Éva egyéni ügyvéd honlapján

Tájékoztatom, hogy ezen a weboldalon elérhető tartalmak nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak.
A honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a Tisztelt Érdeklődő az interneten keresztül információt szerezhessen az ügyvédi tevékenység és működés néhány alapvető eleméről, olyan tartalommal, mely megfelel az ügyvédi honlapra vonatkozó a Magyar Ügyvédi Kamara által meghozott szabályzatnak is. Az ügyvédekre vonatkozó jogszabályokat, és belső szabályzatokat, az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt megtalálja a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon.

Bemutatkozás

Dr. Subasicz Éva

Tisztelt Érdeklődő! Dr. Subasicz Éva vagyok, 1968. december 28. napján születtem. Jogi diplomámat 1994. évben szereztem az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának nappali tagozatán cum laude minősítéssel.

Dr. Subasicz ÉvaA jogi diplomát megelőzően az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervezői szakának nappali tagozatos hallgatója voltam, amelyet kitüntetéssel végeztem.
Az ügyvédjelöltként szakmai tapasztalatot egyéni és társas ügyvédi irodában szereztem a polgári és büntető jog területen.

1997. évben tettem le a jogi szakvizsgát jeles minősítéssel és ekkor nyitottam meg az irodámat, kezdtem el ügyvédi munkámat.
Az ügyvédi pályafutásom alatt lehetőségem nyílt arra, hogy egy alapítvány Alkotmány és Jogpolitikai Intézményénél az emberi jogok kiemelt területén, a nők és gyermekek jogainak védelme érdekében konkrét ügyekben, peres és nemperes eljárásokban képviseletet lássak el, a szakmai tapasztalatokat közvetítsem a jogalkotók és a jogalkalmazók felé, amely során több hazai és nemzetközi konferencián kellett részt vennem és előadásokat tartanom, publikálnom.

Lehetőségem volt arra is, hogy a Magyar Helsinki Bizottság felkérésére védőként a büntető ügyekben a védelmet ellássam, büntetőjogi gyakorlatot szerezzek.
Pályafutásom során elsődlegesen a családjog területén szereztem a legtöbb tapasztalatot, képeztem és fejlesztettem szaktudásomat. 2005. évtől központi költségvetési szervektől (minisztérium, illetve múzeum) megbízást kaptam peres képviselet ellátására munkajog, illetve polgári jog területén, valamint elláttam az esetenként felmerülő nemperes ügyekben a képviseletüket és folyamatosan jogi tanácsadást nyújtottam, illetve felkért jogi szakértőként tevékenykedtem.

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Karának meghívott oktatója voltam.
2006. évtől a Budapesti Ügyvédi Kamara választott tisztségviselője, kamarai titkára vagyok.
Ügyvédként feladatomnak tartottam, hogy a társadalmi szervezetek munkáját segítsem, jelenleg is több alapítvány és egyesület tevékenységét kísérem figyelemmel, jelenleg tagja vagyok Magyar Ügyvédnők Egyesülete és a Nők a Pályán Egyesületnek.
Két kisgyermeket nevelek ügyvédi hivatásom mellett.
Hivatásom során fontosnak tartom a szakmai tudásom folyamatos továbbfejlesztését.
A Budapesti Ügyvédi Kamara 2007. novemberében a kiemelkedő ügyvédi tevékenységért részemre Eötvös Károly díjat adományozott.

Dr. Fazekas Péter ügyvédjelölt

Dr. Fazekas PéterDr. Fazekas Péter 2008-ban szerzett cum laude minősítésű diplomát a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az évfolyamdolgozatot az élettársi kapcsolat jelenlegi szabályozási környezetéből, a szakdolgozatot a házassági bontóper, tényállásos bontás témakörből írta.
A diploma megszerzését követően helyezkedett el az irodában.
Fontosnak tartja a jogi tudásának folyamatos fejlesztését, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar munkajogi szakjogász képzésének hallgatója.

Német nyelvből tárgyalóképes szinten beszél, az egyetemi tanulmányai alatt egy szemesztert az Universität Wien – Rechtswissenschaftliche Fakultät szakán töltött.

Szakterületek

Családjog

Házassággal, élettársi kapcsolattal, vagyonjoggal, gyermekelhelyezéssel, gyermektartással kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásokban, peren kívüli egyeztetések során képviselet. Házassági vagyonjogi szerződés, házassági vagyonközösséget megszüntető szerződés, megállapodások készítése és ellenjegyzése.

Polgári jog

Ingatlanokkal kapcsolatos ügyek (például: adásvételi szerződések, társasházi ügyek, birtokvédelem) adósokkal szembeni követelések érvényesítése; végrendeletek készítése; kártérítési ügyek; biztosítással kapcsolatos ügyek; egyéb szerződések készítése (pl. ajándékozás, kölcsön, tartási, öröklési szerződés stb.)

Társasági jog

Cégalapítás, -módosítás, társaságok jogi képviselete; képviselet felszámolási és csődeljárásokban, illetve végelszámolás során, hitelezői igényérvényesítés; hatóságok (pl. APEH) előtti képviselet.

Büntetőjog

Védelem ellátása büntető- és szabálysértési eljárásban; sértetti képviselet ellátása.

Munkajog

Munkaviszonnyal és közszolgálati jogviszonnyal összefüggő jogi tanácsadás, valamint ügyvédi képviselet munkaügyi vitákban, peres és peren kívüli ügyekben.

Szerződések, és egyéb okiratok véleményezése, elkészítése. A jogviszony megszüntetésével kapcsolatos jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet, szükség szerinti perindítás.

Egyéb

Személyiségi jog megsértésével kapcsolatos peres ügyek, közigazgatási hatósági eljárásokban képviselet.

A fenti lista nem kimerítő jellegű.

Galéria


Díjazás

Ügyvédi megbízási díj minden esetben egyedi, szabad megállapodás tárgya, igazodva az ügyek bonyolultságához, az elvégzendő munka mennyiségéhez, valamint a hozzá kapcsolódó felelősséghez.

A megbízási díj megállapítása történhet óradíjas elszámolással vagy fix összegben meghatározva.

A megbízási díj nem foglalja magában a megbízás teljesítésével kapcsolatos költségeket és díjakat (pl. illetékek, tulajdoni lap másolat díja, hiteles cégkivonat díja stb.)

Kapcsolat

dr. Subasicz Éva ügyvéd
1066 Budapest, Teréz krt. 38. IV/435.
Tel: +36-1-354-1606
Fax:+36-1-354-1607
Mobil: +36-30/925-4982
E-mail: subasicz@t-online.hu

 Ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban.

Térkép: